STRONA W LIKWIDACJI. Od dnia 14 kwietnia 2018 r. kalendarz wydarzeń nie będzie aktualizowany.
wszystkie
wszystkie (177)
elektronika
elektronika (0)
motoryzacja
motoryzacja (1)
nieruchomości
nieruchomości (0)
dom i ogród
dom i ogród (0)
hobby i sport
hobby i sport (0)
dla dzieci
dla dzieci (0)
moda
moda (0)
praca
praca (168)
nauka
nauka (0)
usługi
usługi (4)
inne
inne (4)

Podinspektor ds. przeprowadzania postępowań

dodane 7 grudnia 2018, 10:00

Oferta Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer oferty: StPr/18/2420

Nazwa stanowiska: PODINSPEKTOR DS. PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ
Kod zawodu: Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, PIRAMOWICZA 32
Wysokość wynagrodzenia brutto: 2800.00
Preferowany poziom wykształcenia: wyższe
Inne wymagania: 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania winien spełniać: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) nieposzlakowana opinia; 5) wykształcenie wyższe z zakresu: prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub budownictwa. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, b) ustawy Kodeks cywilny; 2) min. roczny staż na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych; 3) ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, szkolenia z zakresu zamówień publicznych; 4) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel)
Wymagane dokumenty: Więcej informacji: http://bip.kedzierzynkozle.pl/oferta-pracy/6355/podinspektor-ds-przeprowadzania-postepowan ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem Oferta pracy - nabór na stanowisko podinspektora ds. przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta pokój 139 w godz. 800 - 1500 lub pocztą w terminie do dnia 17.12.2018 r.; Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; Informacji o przebiegu postępowania udzielają: 1) Urszula Brudnowska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym - pok. 211, tel. 77 40-50-333, kadry@kedzierzynkozle.pl, 2) Bożena Kudlek - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym pok. 211, tel. 77 40-50-337, bozena.kudlek@kedzierzynkozle.pl.
Zakres obowiązków: Wykonywanie określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle zadań Wydziału Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) zbieranie materiałów i opracowanie planów zamówień publicznych; 2) opracowywanie danych do sprawozdań dot. zamówień publicznych; 3) zbieranie materiałów na komisje problemowe Rady Miasta; 4) wprowadzanie do obowiązujących w wydziale rejestrów spraw i danych, zgodnie z instrukcja kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt; 5) przygotowywanie - we współpracy z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Urzędu - postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 6) przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym obsługa kancelaryjna komisji przetargowych; 7) udział w pracach komisji przetargowych w tym badanie i ocena ofert; 8) przedkładanie wniosków komisji przetargowej lub kierownika Wydziału Zamówień Publicznych w sprawie: - propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, - propozycji wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia osobom uprawnionym do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważniania postępowania; 9) zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opracowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego; 10) obsługa kancelaryjna procesu udziału Gminy w postępowaniu odwoławczym i skargowym w przedmiocie zamówień publicznych, 11) prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej.
Nazwa pracodawcy: Urząd Miasta

praca
Kontakt z autorem ogłoszenia:
Urszula Brudnowska, tel: 77 40 50 333

Dodaj swój komentarz:


Twoje imię lub nick: