STRONA W LIKWIDACJI. Od dnia 14 kwietnia 2018 r. kalendarz wydarzeń nie będzie aktualizowany.
wszystkie
wszystkie (177)
elektronika
elektronika (0)
motoryzacja
motoryzacja (1)
nieruchomości
nieruchomości (0)
dom i ogród
dom i ogród (0)
hobby i sport
hobby i sport (0)
dla dzieci
dla dzieci (0)
moda
moda (0)
praca
praca (168)
nauka
nauka (0)
usługi
usługi (4)
inne
inne (4)

Kierownik referatu budżetu

dodane 7 grudnia 2018, 10:00

Oferta Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer oferty: StPr/18/2419

Nazwa stanowiska: KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
Kod zawodu: Kierownik działu finansowego
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, PIRAMOWICZA 32
Wysokość wynagrodzenia brutto: 3800.00
Preferowany poziom wykształcenia: wyższe
Inne wymagania: Wymagania niezbędne: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) nieposzlakowana opinia; 5) wykształcenie wyższe, 6) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość przepisów z zakresu: a) finansów publicznych, b) sprawozdawczości budżetowej, c) samorządu gminnego, d) rachunkowości, 3) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 4) doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji samorządowej lub administracji rządowej. Praca pon.- pt. 7:30-15:30
Wymagane dokumenty: WIĘCEJ INFORMACJI: http://bip.kedzierzynkozle.pl/oferta-pracy/6354/kierownik-referatu-budzetu Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem Oferta pracy - nabór na stanowisko Kierownika Referatu Budżetu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta pokój 139 w godz. 8:00 - 15:00 lub pocztą wterminie do dnia 18.12.2018 r.; Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacji o przebiegu postępowania udzielają: 1) UrszulaBrudnowska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym - pok. 211, tel. 77 40-50-333, kadry@kedzierzynkozle.pl, 2) Bożena Kudlek - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym pok. 211, tel. 77 40-50-337, bozena.kudlek@kedzierzynkozle.pl.
Zakres obowiązków: Wykonywanie określonych w Regulaminie Organizacyjnym zadań Wydziału Finansowego, a w szczególności: 1) opracowywanie budżetu: - nadzór, analiza i przygotowanie projektów uchwał organów gminy w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu, - ustalenie harmonogramu czynności do opracowania projektu budżetu, - przygotowanie analiz i kalkulacji do opracowania projektu budżetu, - sprawdzanie prawidłowości przygotowania projektów uchwał budżetowych wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część uchwał budżetowych pod względem rachunkowym i zgodności z wymogami ustawy o finansach publicznych, - opracowanie informacji opisowej do projektu budżetu dla potrzeb Prezydenta Miasta i Rady Miasta, - nadzór, analiza i przygotowanie projektów uchwał dla potrzeb Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta, - nadzór oraz sprawdzenie prawidłowości sporządzonych załączników i materiałów pomocniczych do sporządzenia sprawozdań opisowych z wykonania budżetu, - nadzór, analiza i przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta oraz sprawdzenie prawidłowości przygotowanych zmian pod względem rachunkowym i zgodności z wymogami ustawy o finansach publicznych, 2) realizacja budżetu: - sprawdzenie sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne gminy pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz prawidłowości ich sporządzenia, - nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej, - współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami w zakresie spraw finansowych i realizacji budżetu, - kontrola i przekazywanie środków dla jednostek budżetowych, - kontrola i terminowe dokonywanie zwrotu środków do instytucji zewnętrznych, - nadzór, analiza, sprawdzenie i sporządzenie sprawozdań jednostkowych budżetu (organu) gminy, - nadzór, analiza, sprawdzenie i sporządzenie sprawozdań finansowych (organu) gminy, - nadzór, analiza, sprawdzenie i sporządzenie sprawozdań zbiorczych jednostki samorządu terytorialnego, - przest
Nazwa pracodawcy: Urząd Miasta

praca
Kontakt z autorem ogłoszenia:
Urszula Brudnowska, tel: 77 40 50 333

Dodaj swój komentarz:


Twoje imię lub nick: