STRONA W LIKWIDACJI. Od dnia 14 kwietnia 2018 r. kalendarz wydarzeń nie będzie aktualizowany.
wszystkie
wszystkie (177)
elektronika
elektronika (0)
motoryzacja
motoryzacja (1)
nieruchomości
nieruchomości (0)
dom i ogród
dom i ogród (0)
hobby i sport
hobby i sport (0)
dla dzieci
dla dzieci (0)
moda
moda (0)
praca
praca (168)
nauka
nauka (0)
usługi
usługi (4)
inne
inne (4)

Kierownik biura komunikacji medialnej- rzecznik prasowy

dodane 6 grudnia 2018, 15:30

Oferta Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer oferty: StPr/18/2380

Nazwa stanowiska: KIEROWNIK BIURA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ- RZECZNIK PRASOWY
Kod zawodu: Specjalista do spraw public relations
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, PIRAMOWICZA 32
Wysokość wynagrodzenia brutto: 4500.00
Preferowany poziom wykształcenia: wyższe
Inne wymagania: 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania winien spełniać: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego; 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) nieposzlakowana opinia; 5) wykształcenie wyższe; 6) co najmniej 5 letni staż pracy lub co najmniej 5 letni okres działalności gospodarczej w zakresie komunikacji medialnej, dziennikarstwa, public relations. 2. Wymagania dodatkowe: 1) preferowane wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe na kierunku: komunikacja medialna, komunikacja społeczna, dziennikarstwo, public relations lub politologia; 2)znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy Prawo prasowe, b) ustawy o dostępie do informacji publicznej, c) ustawy o samorządzie gminnym; 3) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft
Wymagane dokumenty: WIĘCEJ INFORMACJI: http://bip.kedzierzynkozle.pl/oferta-pracy/6306/kierownik-biura-komunikacji-medialnej Etap pierwszy: 1) ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem Oferta pracy - nabór na stanowisko Kierownika Biura Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - Rzecznika Prasowego osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta pokój 139 w godz. 8:00 - 15:00 lub pocztą wterminie do dnia 19.12.2018 r.; Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; 2) postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy zdnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.z 2018r. poz.1260z późn. zm.); 3) komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych; 4) po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kedzierzynkozle.pl wzakładce Oferty pracyupowszechniona zostanie informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych; Etap drugi: 5) z każdym z kandydatów spełniającym wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w terminie podanym w informacji opublikowanej w BIP, rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące niezbędny sprawdzian umiejętności (w formie ustnego lub pisemnego testu weryfikującego wymaganą znajomość przepisów prawa); 6) Prezydent Miasta dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących wnim kandydatów. Informacji o przebiegu postępowania udzielają: 1) Urszula Brudnowska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym - pok. 211, tel. 77 40-50-333, kadry@kedzierzynkozle.pl, 2) Bożena Kudlek - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym pok. 211, tel. 77 40-50-337, bozena.kudlek@kedzierzynkozle.pl.
Zakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania: 1) projektowanie i realizacja polityki informacyjnej organów Gminy, w oparciu o ciągłą, bieżącą analizę potrzeb występujących w tym zakresie w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych; 2) prowadzenie monitoringu rozpowszechnianych w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet informacji o działalności organów Gminy; 3) opracowywanie i kierowanie do środków publicznego przekazu uzupełnień, sprostowań, polemik, wyjaśnień w odniesieniu do publikowanych w tych środkach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację; 4) przygotowywanie informacji o pracy organów Gminy, Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, przeznaczonych dla środków publicznego przekazu, a w szczególności do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz podmiotowej stronie Urzędu Miasta w BIP; 5) zamieszczanie w prasie lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej oraz na antenie telewizyjnej i radiowej ogłoszeń i obwieszczeń koniecznych dla realizacji zadań publicznych organów Gminy oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; 6) prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Urzędu Miasta, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej 7) wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi ustalonymi na określoną okoliczność i poleceniami Prezydenta Miasta; 8) przygotowywanie i przedkładanie Wydziałowi Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych lub innej właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta, dokumentów i danych znajdujących się w zasobach Biura Komunikacji Medialnej niezbędnych do prowadzenia postępowan
Nazwa pracodawcy: Urząd Miasta

praca
Kontakt z autorem ogłoszenia:
Urszula Brudnowska, tel: 77 40 50 333

Dodaj swój komentarz:


Twoje imię lub nick: